ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านคลองหลวง   สร้างขึ้นโดยบริษัทไทยเดินเรือทะเล  ได้รับมอบเงินให้กับจอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด และ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มอบเงินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการจังหวัดสมุทรปราการ  จัดสร้างโรงเรียนนี้ขึ้น  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2484  ในที่ดินของพระยาพลาธรธิบดี  ซึ่งบริจาคให้ทางราชการ  จำนวน  6  ไร่    สร้างเสร็จเมื่อวันที่   1  มีนาคม  2485  และให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล  ตำบลท้ายบ้าน 1 (บริษัทไทยเดินเรือทะเลสงเคราะห์ที่  3  บ้านคลองหลวง)  เปิดทำการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีนายพนัส  แทนขำ  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกโรงเรียนจัดสร้างหลังแรกเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง  จำนวน  7 ห้อง  ในปี  2519  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 จำนวน  1 หลังในปี 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.104  จำนวน 1 หลัง  ขณะนั้นโรงเรียนจัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  

     ในปี 2523  นายสุวัฒน์  แก้วประดิษฐ์  ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่บริหารโดยการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านวิชาการ  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้มีจิตศรัทธา  งบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์และงบจากหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนได้รับการประสานงบประมาณจาก  คุณสิทธิชัย  สิ้นเคราะห์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านจนโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีผู้บริหารอีกหลายท่าน  คือ  นายวิทยา  วิเชียรศรี  นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง  นางสาวจุรี  จันทร์เจริญ  และนายณัฐพล  นุชอุดม

     ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน  คือ  ว่าที่ร้อยตรีลมบล  บุญมานะ  ได้บริหารโรงเรียนแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  ก้าวนำสู่อาเซียน  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสุขภาพระดับทอง