พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
    2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมปลูกฝังการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์
สังคมและสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม
    3.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
    4.  พัฒนานักเรียนด้านกระบวนการเรียนรู้  การคิด  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรู้จักใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
    5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
สู่ความเป็นสากล
    6.  ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
    7.  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง  เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านกระบวนการคิด  ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ


เป้าหมาย
    1.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่
โรงเรียนกำหนด  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ  90
   2.  นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป   มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  รู้จักป้องกันตนเองจากภัย
ยาเสพติดและร่วมดูแลสุขอนามัยในโรงเรียน
    3.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใช้ชีวิตประจำวัน  โดยมีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ  90
    4.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้  การคิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 80
    5.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีผลการประเมิน
มากกว่าร้อยละ  70
    6.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีผลการประเมิน
มากกว่าร้อยละ  70
    7.  ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคการสอน  ด้านกระบวนการคิด
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  โดยพัฒนาอย่างน้อย  3  เรื่อง/ปี
    8.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3
    9.  โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม
    10. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอน