โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
โรงเรียนบ้านคลองหลวง


โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปี 2565

---- โครงสร้างสถานศึกษา ปี 2564 ----


---- โครงสร้างสถานศึกษา ปี 2563 ----