อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

บทบาทอำนาจหน้าที่
โรงเรียนบ้านคลองหลวง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 2546

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ
การบริหารและจัดการศึกษา