แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 1.โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.37 KB
งบประมาณ 2.โครงการสาธารณูปโภค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.28 KB
งบประมาณ 3.โครงการวัสดุและสำนักงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.72 KB
บริหารทั่วไป 1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.51 KB
บริหารทั่วไป 2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.8 KB
บริหารทั่วไป 3.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.52 KB
บริหารทั่วไป 4.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.17 KB
บริหารทั่วไป 5.โครงการสถานศึกษาสีขาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.09 KB
บริหารทั่วไป 6.โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.67 KB
บริหารทั่วไป 7.โครงการอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.62 KB
บุคคล 1. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.46 KB
บุคคล 2.โครงการจ้างบุคลากรตามความขาดแคลน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.66 KB
วิชาการ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน02-06-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.04 KB
วิชาการ 2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน02-06-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.05 KB
วิชาการ 3.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ02-06-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.38 KB
วิชาการ 4.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน02-06-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.27 KB
วิชาการ 5.โครงการห้องเรียนคุณภาพ02-06-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.99 KB
วิชาการ 6.โครงการพัฒนาคุณธรรม02-06-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.64 KB
วิชาการ 7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.11 KB