แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564