แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O21-1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.7 KB
O21-2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประถมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.69 KB