ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22-1 ประกาศร่าง TOR เรื่องจากจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง จำนวน 4 รายการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.39 KB
O22-2 ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.57 KB
O22-3 แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.47 KB
O22-4 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.22 KB
O22-5 ประกาศแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.92 KB
O22-6 ประกาศการประมูลร้านค้าโรงเรียนบ้านคลองหลวง ประจำปีการศึกษา2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.21 KB
O22-7 ประกาศผู้ชนะการประมูลอาหารกลางวัน ประจำปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.42 KB