หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27-1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB
O27-2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.48 KB
O27-3 หลักเกณฑ์การประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB