ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        1. เข้าติดต่อร้องเรียนด้วยตนเอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง

            ที่ตั้ง เลขที่ 30 หมู่ 1 ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

            จังหวัดสมุทรปราการ 10280

        2. ติดต่อร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-2395-2764    

        3. ร้องเรียนผ่านทางอีเมล  bklschool1@gmail.com

        4.  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ โปรดกรอกข้อมูลของท่าน