การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม ของภาคส่วนต่าง ๆ กับโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่น
ประชุมผู้ปกครอง
กิกรรมการมีส่วนร่วม