มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2564