ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 146509
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 146608
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 146469
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146569
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 146607
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 150776
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 146635
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 146607
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 147270
กลุ่มงานวิชาการ
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.15 KB 146547
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.51 KB 146809
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 146660
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 146712
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 146732
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 146756
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 146656
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 146434
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 146774
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 146524
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 146684
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 146472
กลุ่มงานบุคคล
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 146558
บัญชีวันลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.38 KB 146510
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 146698
กลุ่มงานงบประมาณ
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146816
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146452
ใบสั่งซื้อ ร้านยงเจริญ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.56 KB 146623
สรุปแผนปฏิบัติการ 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 146451
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 146839
แผนปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 146720
แผนกลยุทธ์ สพท. เปลี่ยนแปลง 146441
ราคาสินค้า-พัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 302 KB 146650
แผนกลยุทธ์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146489
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.88 MB 146454
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 146480
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 146702
>สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 146572
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 146811
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 146625
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 146689
>แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 146474
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146608
>สรุปแผนปฏิบัติการ59 146537
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 146523
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 146668
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เทอม2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.69 KB 146608
รายชื่อ นร. ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.73 KB 146439
โปรแกรมค่าความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 146679
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 146638
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 146619
ตัวชี้วัด ป.1 146726
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 146746
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 146562
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 146735
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 146765
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 146574
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 146569
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 146646