ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 310443
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 310409
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 310541
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 310370
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 310517
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 318768
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 310536
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 310699
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 311390
กลุ่มงานวิชาการ
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.15 KB 43090
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.51 KB 136658
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 310413
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 310385
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 310660
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 310441
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 310551
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 310556
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 310532
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 310431
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 310430
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 310373
กลุ่มงานบุคคล
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 20418
บัญชีวันลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.38 KB 133658
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 310516
กลุ่มงานงบประมาณ
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 62500
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 62488
ใบสั่งซื้อ ร้านยงเจริญ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.56 KB 310216
สรุปแผนปฏิบัติการ 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 310850
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 311020
แผนปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 310305
แผนกลยุทธ์ สพท. เปลี่ยนแปลง 310289
ราคาสินค้า-พัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 302 KB 310465
แผนกลยุทธ์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 310359
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.88 MB 310467
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 310292
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 310448
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 310419
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 310494
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 310433
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 310379
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 310377
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 310413
สรุปแผนปฏิบัติการ59 310368
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 310383
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 310436
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เทอม2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.69 KB 138999
รายชื่อ นร. ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.73 KB 310399
โปรแกรมค่าความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 310378
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 310309
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 310362
ตัวชี้วัด ป.1 310366
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 310437
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 310368
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 310333
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 310486
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 310477
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 310397
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 310454