ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 146511
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 146616
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 146470
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146570
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 146608
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 150777
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 146643
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 146609
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 147277
กลุ่มงานวิชาการ
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.15 KB 146559
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.51 KB 146810
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 146662
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 146713
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 146737
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 146758
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 146663
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 146435
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 146775
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 146531
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 146691
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 146479
กลุ่มงานบุคคล
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 146560
บัญชีวันลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.38 KB 146512
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 146705
กลุ่มงานงบประมาณ
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146817
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146453
ใบสั่งซื้อ ร้านยงเจริญ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.56 KB 146630
สรุปแผนปฏิบัติการ 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 146461
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 146844
แผนปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 146728
แผนกลยุทธ์ สพท. เปลี่ยนแปลง 146449
ราคาสินค้า-พัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 302 KB 146651
แผนกลยุทธ์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146497
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.88 MB 146455
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 146487
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 146703
>สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 146580
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 146819
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 146632
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 146690
>แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 146481
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146609
>สรุปแผนปฏิบัติการ59 146539
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 146524
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 146675
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เทอม2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.69 KB 146616
รายชื่อ นร. ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.73 KB 146440
โปรแกรมค่าความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 146687
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 146645
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 146626
ตัวชี้วัด ป.1 146727
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 146747
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 146563
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 146743
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 146767
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 146582
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 146570
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 146653