ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 82146
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 82318
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 82168
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 82303
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 82340
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 83639
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 82359
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 82315
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 82571
กลุ่มงานวิชาการ
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.15 KB 82217
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.51 KB 82538
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 82378
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 82436
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 82427
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 82488
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 82375
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 82152
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 82487
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 82239
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 82399
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 82198
กลุ่มงานบุคคล
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 82299
บัญชีวันลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.38 KB 82236
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 82431
กลุ่มงานงบประมาณ
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 82539
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 82181
ใบสั่งซื้อ ร้านยงเจริญ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.56 KB 82361
สรุปแผนปฏิบัติการ 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 82162
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 82505
แผนปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 82458
แผนกลยุทธ์ สพท. เปลี่ยนแปลง 82163
ราคาสินค้า-พัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 302 KB 82386
แผนกลยุทธ์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 82212
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.88 MB 82179
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 82214
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 82432
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 82305
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 82532
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 82353
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 82426
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 82207
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 82335
สรุปแผนปฏิบัติการ59 82274
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 82258
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 82406
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เทอม2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.69 KB 82337
รายชื่อ นร. ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.73 KB 82173
โปรแกรมค่าความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 82408
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 82360
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 82345
ตัวชี้วัด ป.1 82445
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 82488
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 82294
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 82478
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 82503
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 82315
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 82313
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 82376