ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 18
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 194
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 117
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 254
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 4265
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 193
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 257
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 192
กลุ่มงานวิชาการ
แบบแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 111
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 97
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 96
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 162
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 122
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 183
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 198
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 12.92 KB 204
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 140
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 140
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 129
กลุ่มงานบุคคล
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 146
กลุ่มงานงบประมาณ
ฟอร์มแผนปฏิบัติการ[แก้ไข 01-04-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 44
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 61
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 92
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 127
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 131
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 76
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 118
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 113
สรุปแผนปฏิบัติการ59 106
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 95
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 172
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 9
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 41
ตัวชี้วัด ป.1 55
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 105
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 82
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 81
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 130
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 171
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 156
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 123