ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 186653
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 186652
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 186836
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 186701
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 186844
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 192561
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 186803
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 186900
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 187123
กลุ่มงานวิชาการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.51 KB 12956
แบบแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 186800
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 186712
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 186698
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 186828
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 186729
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 186834
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 186853
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 12.92 KB 186835
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 186749
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 186750
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 186713
กลุ่มงานบุคคล
บัญชีวันลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.38 KB 9982
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 186769
กลุ่มงานงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ ร้านยงเจริญ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.56 KB 186538
สรุปแผนปฏิบัติการ 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 186970
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 186799
แผนปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 186611
แผนกลยุทธ์ สพท. เปลี่ยนแปลง 186594
ราคาสินค้า-พัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 302 KB 186620
แผนกลยุทธ์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 186618
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.88 MB 186675
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 186616
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 186689
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 186725
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 186763
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 186739
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 186682
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 186699
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 186707
สรุปแผนปฏิบัติการ59 186695
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 186692
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 186762
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เทอม2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.69 KB 15290
รายชื่อ นร. ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.73 KB 186701
โปรแกรมค่าความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 186698
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 186625
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 186657
ตัวชี้วัด ป.1 186678
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 186759
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 186679
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 186665
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 186799
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 186785
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 186736
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 186745