ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 109
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 89
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 294
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 170
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 312
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 5023
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 261
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 339
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 343
กลุ่มงานวิชาการ
แบบแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 250
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 173
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 166
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 260
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 188
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 296
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 309
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 12.92 KB 296
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 219
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 214
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 184
กลุ่มงานบุคคล
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 225
กลุ่มงานงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ ร้านยงเจริญ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.56 KB 5
สรุปแผนปฏิบัติการ 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 98
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 160
แผนปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 74
แผนกลยุทธ์ สพท. เปลี่ยนแปลง 58
ราคาสินค้า-พัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 302 KB 83
แผนกลยุทธ์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 71
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.88 MB 113
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 84
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 147
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 185
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 222
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 205
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 141
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 173
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 173
สรุปแผนปฏิบัติการ59 162
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 154
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 233
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
รายชื่อ นร. ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.73 KB 115
โปรแกรมค่าความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 165
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 98
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 109
ตัวชี้วัด ป.1 131
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 225
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 140
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 137
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 250
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 244
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 211
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 204