ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 26
แบบอาหารกลางวัน/นม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 26
แบบการพิมพ์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 236
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook (ฉบับเต็ม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 121
โปรแกรม logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 337.57 KB 263
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 4638
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 13.64 KB 201
สูตรสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 274
SAR ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 228
กลุ่มงานวิชาการ
แบบแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 163
โครงสร้างเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 116
รูปแบบการพิมพ์หลักสูตรโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 112
แผนพัฒนาการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 488 KB 180
แผนพัฒนาการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 558.58 KB 135
แบบรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 219
ใบปะหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 230
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 12.92 KB 232
กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.97 KB 167
ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.02 KB 161
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.28 KB 135
กลุ่มงานบุคคล
แบบรายงานการอบรม ดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 153
กลุ่มงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 9
แผนปฏิบัติราชการ เขตพื้นที่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 15
แผนกลยุทธ์ สพท. เปลี่ยนแปลง 7
ราคาสินค้า-พัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 302 KB 30
แผนกลยุทธ์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 14
แผนปฏิบัติการ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.88 MB 54
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 34
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 307.5 KB 74
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 112
แผนปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 168
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.66 KB 153
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 729.86 KB 88
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับปฐมวัย 124
แผนปฏิบัติการ 60 ระดับประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 124
สรุปแผนปฏิบัติการ59 114
แบบ ปอ. ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 100
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.61 KB 179
กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล
โปรแกรมค่าความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 91
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 62 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.09 KB 45
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.99 KB 53
ตัวชี้วัด ป.1 66
รายชื่อนร.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.1 KB 171
น้ำหนัก ส่วนสูง นร. 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 942.61 KB 91
รายชื่อนร.61 เทอม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.13 KB 86
วิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 153
หัวข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.3 KB 185
รายชื่อนร.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 147.83 KB 160
แบบประเมินคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.36 KB 139