คณะผู้บริหาร

นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชิต ยาก่ำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา