คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชิต ยาก่ำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา