ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 17) 26 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง การใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านคลองหลวง (อ่าน 100) 06 ส.ค. 61
ประกาศแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ (อ่าน 116) 29 มิ.ย. 61
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 149) 01 มิ.ย. 61
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปฐมวัย (อ่าน 346) 01 มิ.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อ่าน 153) 01 มิ.ย. 61
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อ่าน 170) 15 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อ่าน 172) 15 พ.ค. 61
ประกาศร่าง TOR เรื่องจากจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง จำนวน 4 รายการ (อ่าน 183) 08 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแ (อ่าน 191) 01 พ.ค. 61
เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 (อ่าน 191) 25 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครู (อ่าน 232) 24 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครู (อ่าน 212) 24 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด) ประจำปีงบประ (อ่าน 180) 05 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก จำนวน 1 รายการ (อ่าน 267) 25 ธ.ค. 60
เอกสารประกอบประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างแบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้ (อ่าน 299) 12 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างแบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวด (อ่าน 258) 12 ธ.ค. 60
ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างงานก่อสร้าง แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก (อ่าน 308) 07 ธ.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 327) 04 ก.ค. 60
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 405) 26 มิ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 436) 09 มิ.ย. 60
เอกสารสอบราคาซื้อปี 2560 (อ่าน 372) 09 พ.ค. 60
ประกาศสอบราคาปี 2560 (อ่าน 367) 09 พ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อ่าน 375) 20 ธ.ค. 59
ใบเสนอราคาประกวดราคาจ้างค่างานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน (อ่าน 339) 25 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างค่างานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน (อ่าน 342) 25 พ.ย. 59
ประกาศร่าง TOR รายการก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน (อ่าน 343) 16 พ.ย. 59
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1019) 25 พ.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 455) 12 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านคลองหลวง (อ่าน 958) 25 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนบ้านคลองหลวง (อ่าน 875) 25 ก.ค. 58
การขอใช้บริการอาคารสถานที่ (อ่าน 651) 21 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 578) 21 ก.ค. 58
การขอลาออก (อ่าน 596) 21 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 582) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 616) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 609) 21 ก.ค. 58
การรับนักเรียน (อ่าน 654) 21 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 615) 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 (แนบท้าย) (อ่าน 539) 03 ก.ค. 58