ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งภารโรง

          ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท)

               ๑.๑ ตำแหน่งภารโรง                จำนวน ๑ อัตรา

 

         ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

               ๒.๑ เพศชาย

               ๒.๒ มีสัญชาติไทย

               ๒.๓ อายุระหว่าง ๓๐ - ๕๐ ปี

               ๒.๔ วุฒิการศึกษา ป.๖ ขึ้นไป หรือสามารถอ่านออกเขียนได้

               ๒.๕ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ๕ โรค ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

               ๒.๖ ไม่เป็นผู้ต้องโทษ หรือเคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดี

               ๒.๗ มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน

               ๒.๘ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

         ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

         ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

                ๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                              จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                              จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา                                              จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)                     จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ๑.๕ (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)     จำนวน ๒ รูป

                ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคร้ายแรง

                     ในข้อ ๒.๕ (ไม่เกิน ๑ เดือน)                                 จำนวน ๑ ฉบับ (นำมาในวันสัมภาษณ์)

 

         ๕. การยื่นใบสมัคร

                ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

                ๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

         ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

         ๗. วิธีการคัดเลือก

                การสัมภาษณ์

 

         ๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

                โรงเรียนบ้านคลองหลวง จะดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

         ๙. เกณฑ์การตัดสิน

                ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

                ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 

ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

 

         ๑๐. การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

                 ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

                 ๑๐.๒ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

                 ๑๐.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,10:41   อ่าน 987 ครั้ง