คณะผู้บริหาร

นางรัชฎา ศรีแก่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริพร สุภาภาพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวผกามาศ ภู่ระหงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-8321073
อีเมล์ : rosepaka27@gmail.com