ปฐมวัย

นางสาวสงัด ยิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวปวิชญา ผมงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรทัย เบิกละ
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจริยา สมบัติ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณเนตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนนิดา วรรณเสน
ครู คศ.1