ปฐมวัย

นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสงัด ยิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปวิชญา ผมงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนนิดา วรรณเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอชิรญา เบิกละ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพักตร์พิมล มัดหา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณเนตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวจริยา สวัสดิ์พันธ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวหัถชัยญา มานะ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล