ปฐมวัย

นางเครือทิพย์ สัญสำราญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสงัด ยิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวดรุณี วงศ์เจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสุภานิตย์ ผมงาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
ครูจ้างสอน

นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
ครูอัตราจ้าง