ปฐมวัย

นางเครือทิพย์ สัญสำราญ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสงัด ยิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวดรุณี วงศ์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวปวิชญา ผมงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจริยา สมบัติ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชุติกาญน์ อบอาย
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวจิตรนภา แสงศิริพันธ์
ครูพี่เลี้ยง