ปฐมวัย

นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสงัด ยิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวปวิชญา ผมงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวนนิดา วรรณเสน
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย เบิกละ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพักตร์พิมล มัดหา
พนักงานราชการ

นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณเนตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจริยา สมบัติ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวหัถชัยญา มานะ
ครูพี่เลี้ยง