กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลธิชา ปราบพาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศิษฎาภา เทียนทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกรวิทย์ วิธินันทกิตติ์
ครู คศ.1

นางสาวจันทนา กระแจะจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ
ครูผู้ช่วย

นางทัศนีย์ อ้นไชยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศันสนีย์ สีเดือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก สุยะรา
ครูผู้ช่วย

นางพัชริภา ศรลัมภ์
ครูผู้ช่วย