กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนฤมล ตั้งจิตต์ธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรรณิกา แสงวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจภรณ์ แก้วมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลธิชา ปราบพาล
ครูผู้ช่วย

นางกษิฬภัทร รัตนจิโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางศิษฎาภา เทียนทอง
ครู คศ.1

นายกรวิทย์ วิธินันท์กิตติ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทนา กระแจะจันทร์
ครูผู้ช่วย