กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิษฎาภา เทียนทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนฤมล ตั้งจิตต์ธรรม
ครู คศ.3

นางสาวชลธิชา ปราบพาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดารารัศมี ดีปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายกรวิทย์ วิธินันทกิตติ์
ครู คศ.1

นางสาวจันทนา กระแจะจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ
ครูผู้ช่วย

นางทัศนีย์ อ้นไชยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศันสนีย์ สีเดือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก สุยะรา
ครูผู้ช่วย

นางพัชริภา ศรลัมภ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอังคาร ทองสลับ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกันยารัตน์ มาวงษนอก
ครูอัตราจ้าง