กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนฤมล ตั้งจิตต์ธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรรณิกา แสงวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเบญจภรณ์ แก้วมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลธิชา ปราบพาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศิษฎาภา เทียนทอง
ครู คศ.1

นายกรวิทย์ วิธินันทกิตติ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทนา กระแจะจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5