กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนัชภรณ์ มูลภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพัฒน์ งามขำ
ครู คศ.2

นางมณี เชี่ยวพานิชย์
ครู คศ.3

นางจารึก เกิดสินธุ์
ครู คศ.3

นางสาวพิชชากร รัตนพลแสน
ครู คศ.1

นางสาวภัทนิดา จันทนุกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะพร ศรีโสภา
ครู คศ.1

นางสาวฐิติมา เลิศล้ำ
ครูผู้ช่วย