กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิติมา เลิศล้ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางธนัชภรณ์ มูลภักดี
ครู คศ.3

นางมณี เชี่ยวพานิชย์
ครู คศ.3

นางสาวพิชชากร รัตนพลแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปิยะพร ศรีโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพงศ์นภา ศรีเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2