กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฐิติมา เลิศล้ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวปิยะพร ศรีโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศันสนีย์ สีเดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพงศ์นภา ศรีเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์อ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนัชญาพร เนื่องมัจฉา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวณัฐชฎา โภคประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภาพร บุญพิมพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1