กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนัชภรณ์ มูลภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณี เชี่ยวพานิชย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิชชากร รัตนพลแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปิยะพร ศรีโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฐิติมา เลิศล้ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง
ครู คศ.1

นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิ
ครู คศ.1