กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฐิติมา เลิศล้ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 080-4803752
อีเมล์ : Peelove95@gmail.com

นางธนัชภรณ์ มูลภักดี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-9744796

นางมณี เชี่ยวพานิชย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 087-8127744
อีเมล์ : chmanee@gmail.com

นางสาวพิชชากร รัตนพลแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 093-9876482

นางสาวปิยะพร ศรีโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 088-2270832
อีเมล์ : Kifke1986@hotmail.com

นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 089-7668102
อีเมล์ : ningnong1203@hotmail.com

นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 085-0187746
อีเมล์ : podchaponr@gmail.com

นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0939233282
อีเมล์ : Kanyarath.dru@gmail.com

นางสาวพงศ์นภา ศรีเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 084-6811926
อีเมล์ : pongnapaview@@gmail.com