กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงกมล ธรรมวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางญาณิศา บุรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพิชญานันญ์ เบ้าคำ
ครู คศ.2

นางดารารัศมี ดีปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล
ครู คศ.1

นายศุภณัฐ โตสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเสาวณีย์ เล้าเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางนิตยา เสกรัมย์
ครูวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายชูศักดิ์ กันภัย
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1