กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดวงกมล ธรรมวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางญาณิศา บุรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางณัฐ​ชา​นันท์​ ธนากิตติ์เจริญ​กร​
ครู คศ.2

นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล
ครู คศ.2

นายศุภณัฐ โตสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเสาวณีย์ เล้าเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายกันยา อะติถะ
ครู คศ.1

นายชูศักดิ์ กันภัย
ครูผู้ช่วย

นางนิตยา เสกรัมย์
ครูวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5