กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงกมล ธรรมวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางญาณิศา บุรัศมี
ครู คศ.1

นางสาวพิชญานันญ์ เบ้าคำ
ครู คศ.2

นางนิตยา เสกรัมย์
ครูอัตราจ้าง

นายชูศักดิ์ กันภัย
ครูจ้างสอน

นายศุภณัฐ โตสุข
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณีย์ เล้าเจริญ
ครูผู้ช่วย