กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางญาณิศา บุรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเสาวณีย์ เล้าเจริญ
ครู คศ.2

นายศุภณัฐ โตสุข
ครู คศ.1

นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายชูศักดิ์ กันภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกัลย์สุดา ขอดเมชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3