กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววีรยา แทนขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปัทมา วชิรวิทย์
ครู คศ.3

นางปรียาดา ร่มโพธิ์
ครู คศ.3

นางรัตนา ประกอบผล
ครู คศ.2

นางสาวบุญสิตา ทองขาว
ครู คศ.1

นางสาวนพมาศ ศรทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้
ครูจ้างสอน

นางสาวรุ่งทิวา ยาก่ำ
ครูจ้างสอน