กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววีรยา แทนขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุญสิตา ทองขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิชชากร รัตนพลแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิตราภรณ์ แจ้งแสง
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งทิวา ยาก่ำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนฤภรณ์ เสือประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง