กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววีรยา แทนขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 087-0655188

นางรัตนา ประกอบผล
ครู คศ.3

นางสาวบุญสิตา ทองขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 062-7297928
อีเมล์ : Boonsita080@gmail.com

นางสาวรุ่งทิวา ยาก่ำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 082-7861699
อีเมล์ : rungtiwayakum@gmail.com

นางสาวจิตราภรณ์ แจ้งแสง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 099-3798181
อีเมล์ : aunza_kiku@hotmail.com

นางสาวศันสนีย์ สีเดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 085-1339714