กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววีรยา แทนขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางรัตนา ประกอบผล
ครู คศ.3

นางสาวบุญสิตา ทองขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรุ่งทิวา ยาก่ำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิตราภรณ์ แจ้งแสง
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ สีเดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางกันยาลักษณ์ เลี้ยงรัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4