กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววีรยา แทนขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปัทมา วชิรวิทย์
ครู คศ.3

นางรัตนา ประกอบผล
ครู คศ.3

นางสาวบุญสิตา ทองขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนพมาศ ศรทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรุ่งทิวา ยาก่ำ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1