กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอติโชค บุญช่วย
ครูผู้ช่วย