กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิไลวรรณ เหลืองอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์
ครู คศ.1

นายอติโชค บุญช่วย
ครูผู้ช่วย