กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิไลวรรณ เหลืองอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน
ครูผู้ช่วย