กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญ โพธิ์ขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุธารักษ์ เพ็ชรอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ชนก เบิดศรี
ครู คศ.1

นายชัยสิทธิ์ โฉมไสว
ครูอัตราจ้าง