กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุธารักษ์ เพ็ชรอำไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญ โพธิ์ขาว
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ชนก เบิดศรี
ครู คศ.1