กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุธารักษ์ เพ็ชรอำไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนาวี จันทร์สว่าง
ครู คศ.3

นางอิสรากร สังข์น้อย
ครู คศ.2

นางมณีพร ชัยอนันต์
ครูจ้างสอน

นายบุญ โพธิ์ขาว
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ชนก เบิดศรี
ครูผู้ช่วย