กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนส้มกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางอัฉรา ขจรไพร
ครู คศ.3

นายกรวิทย์ วิธินันทกิตติ์
ครู คศ.1