กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนภาวรรณ บัวล้อมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัฉรา ขจรไพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเลขา อ้วนสอาด
พนักงานราชการ

นางสาวกิตติมา กิจผดุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนส้มกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวสิรินทิพย์ ทองนุช
ครู คศ.1