กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอัฉรา ขจรไพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 087-4954638
อีเมล์ : Atchara.1892507556

นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนส้มกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 080-6695774
อีเมล์ : Znziia@gmail.com