กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอัฉรา ขจรไพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนส้มกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5