กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนภาวรรณ บัวล้อมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัฉรา ขจรไพร
ครู คศ.3

นางสาวเลขา อ้วนสอาด
พนักงานราชการ

นางดารารัศมี ดีปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวกิตติมา กิจผดุง
ครู คศ.1

นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล
ครู คศ.1

นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภรทิพย์ อ่อนส้มกิจ
ครูผู้ช่วย