สอนเสริมการอ่านการเขียน

นางภาสวรรณ ชั้นประเสริฐโยธิน
ครูพี่เลี้ยง

นางกิตตินันท์ สว่างทั่ว
ครูพี่เลี้ยง