กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางพนมรัตน์ แคนมั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน
ครู คศ.1

นางสาวพิชญมณย์ กรฐิติรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนาตยา มั่นวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
ครู คศ.1

นางสาวหนึ่งฤทัย กันยุดม
ครูผู้ช่วย

นายธนพงษ์ เทียมศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรารถนา อินทร์ปรุง
ครูอัตราจ้าง