กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางกุหลาบ ตรุโนภาส
ครู คศ.3

นางพนมรัตน์ แคนมั่น
ครู คศ.2

นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน
ครู คศ.1

นางสาวพิชญมณย์ กรฐิติรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายปีย์ชนน สุคนธเคหา
ครูผู้ช่วย