กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางกุหลาบ ตรุโนภาส
ครู คศ.3

นางพนมรัตน์ แคนมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งตะวัน เลิกนอก
ครู คศ.1

นางสาวพิชญมณย์ กรฐิติรัตน์
ครู คศ.1

นายปีย์ชนน สุคนธเคหา
ครูผู้ช่วย