กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุหลาบ ตรุโนภาส
ครู คศ.3

นางพนมรัตน์ แคนมั่น
ครู คศ.2

นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งตะวัน เลิกนอก
ครู คศ.1

นางสาวพิชญมณย์ กรฐิติรัตน์
ครูผู้ช่วย