คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวิมล รอดบำเรอ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมณี เสริมแสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรา โรจน์สุพจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชากร เชื้อไทย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาท วงค์บุญรอด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพะเยาว์ บุญประภาฬ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายนาวี จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวีวัลย์ ชมะวิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธณิศร อภิญญาสถาพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางธาลินี พินเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธรสุวิชชา ปัญญาฑีโป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเอกสิทธิ์ สันตะจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล นุชอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ