แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ ITA 2022

MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 02-4610252
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
16 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
18 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง 024627934
21 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
22 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
26 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
41 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859191
42 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
43 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
45 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
49 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
58 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 024258412
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
66 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4083531
72 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
76 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
77 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
78 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
86 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
87 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
91 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
94 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
95 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
97 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
99 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
102 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
104 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
108 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
117 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
126 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
157 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
163 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
164 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
165 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
166 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
167 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063
168 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654